57 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Komuna e Rahovecit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Prizrenit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Suharekës
Ministria e Shendetësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Obiliqit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Drenasit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjilanit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Lipjanit
Autoriteti Kosovar i Kongurrences
Universiteti i Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Drenasit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Suharekës
Komuna e Drenasit
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Gjilanit
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia për Verifikimin dhe Krahasimin e Pronës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Shtërpcës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Ferizajt
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Drenasit
Komuna e Vitisë
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Komuna e Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Gjilanit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Banka Qendrore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prizrenit
Zyra e Kryeministrit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Punësimit
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Dragashit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Presidenca e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prizrenit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Menaxhimit të Komplekseve Memoriale
Qendra e Studentëve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Suharekës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Suharekës
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Vitisë
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjakovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Dragashit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Kompania rajonale e Ujësjellësit rajonale në Gjakovë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Vitisë
Komuna e Lipjanit

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Divizioni për Bashkëpunim Profesional

Kontakti për informata të ankesave:

Avdyl Bekteshi   Tel:  038 200 10956,  ext:10 956

Sabile Avdyli     Tel:  038 200 10954,  ext:10 954

Flakron Gashi   Tel:  038 200 10958,  ext:10 958

Rushit Kajtazi   Tel:  038 200 10940,  ext:10 940

Çlirim Zeka        Tel:  038 200 10954,  ext:10 954  

Ilire Mehmeti     Tel:  038 200 10953,   ext:10 953

Ardita Perçuku  Tel:  038 200 10902,   ext:10 902

Vjollca Sinani    Tel:  038 200 10813,    ext:10 952

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook