57 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Shtimes
Komuna e Fushë Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Zyra e Kryeministrit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Rahovecit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prishtinës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Zyra e Kryeministrit
Zyra e Kryeministrit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komuna e Shtimes
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Brendshme
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Ministria e Shëndetësisë
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komisioni i Pavarur për Media
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Ferizajt
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Punëve të Brendshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Shtimes
Zyra e Kryeministrit
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Komuna e Kamenicës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Zyra e Kryeministrit
Kuvendi i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Kamenicës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Prishtinës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Podujevës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Klinës
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Shëndetësisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Gjykata e Apelit në Prishtinë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjilanit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Prizrenit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Administrata Tatimore e Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Podujevës
Komuna e Prishtinës
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Institucioni i Avokatit të Popullit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Zveqanit
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Rahovecit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Drenasit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Gjilanit
Komuna e Podujevës
Agjencia e Kosovës për Forenzikë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Gjilanit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Inspektorati i Punës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Ranillukut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prishtinës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Klinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Shtërpcës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Shëndetësisë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komuna e Kamenicës
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Pejës
Autoriteti Kosovar i Kongurrences
Agjencia për Administrimin e Pasuriës së Sekuestruar dhe Konfiskuar
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Lipjanit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Zyra e Kryeministrit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Prishtinës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Komuna e Lipjanit
Ministria e Drejtësisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Podujevës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Inspektorati i Punës
Komuna e Hanit të Elezit
Komuna e Kamenicës
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Hanit të Elezit
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Komuna e Istogut
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Suharekës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Suharekës
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Punësimit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Gjykata Themelore në Prizren
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Vitisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia Kosovare e Privatizimit
KOmuna e Deçanit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Vitisë
Komuna e Prishtinës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Prishtinës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Klinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Podujevës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Suharekës
Komuna e Kllokotit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Skenderajt
Komuna e Hanit të Elezit
Ministria e Punëve të Brendshme
Inspektorati i Punës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Policia e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Shëndetësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Gjakovës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Autoriteti Rregullativ për shërbimet e Ujit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Leposaviqit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prishtinës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
KOmuna e Deçanit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
KOmuna e Deçanit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Fushë Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Istogut
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Ferizajt
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Drejtësisë
KOmuna e Deçanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Pejës
Ministria e Shëndetësisë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prishtinës
Autoriteti Rregullativ për shërbimet e Ujit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Drenasit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Vushtrrisë
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Prishtinës
Agjencia e Punësimit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Pejës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Brendshme
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Suharekës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Policia e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Ranillukut
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Komuna e Obiliqit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Obiliqit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Prizrenit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Inspektorati i Punës
Komuna e Drenasit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Ferizajt
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Rahovecit
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Pejës
Komuna e Drenasit
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Drenasit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Autoriteti Rregullativ për shërbimet e Ujit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komuna e Ranillukut
Inspektorati i Punës
Komuna e Obiliqit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Banka Qendrore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Kuvendi i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
Komuna e Vushtrrisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Klinës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Podujevës
Komuna e Malishevës
Komuna e Podujevës
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Drenasit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Gjilanit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Obiliqit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Rahovecit
Ministria e Punëve të Brendshme
Gjykata Kushtetuese
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Hanit të Elezit
Gjykata Kushtetuese
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Pejës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Pejës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Skenderajt
Komuna e Pejës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Malishevës
Komuna e Gjilanit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Obiliqit
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Kllokotit
Komuna e Pejës
Komuna e Suharekës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Pejës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Skenderajt
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Komuna e Drenasit
Komuna e Skenderajt
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Administrata Tatimore e Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Inspektorati i Punës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Drenasit
Administrata Tatimore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Skenderajt
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Malishevës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Skenderajt
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Pejës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Pejës
Komuna e Shtimes
Komuna e Kaçanikut
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Vitisë
Komuna e Malishevës
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Shtimes
Agjencia Shtëtrore e Arkivave të Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prishtinës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Fushë Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komuna e Gjakovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Lipjanit
Komuna e Podujevës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Komuna e Gjilanit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Obiliqit
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Pejës
Komuna e Skenderajt
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Pejës
Ministria e Shëndetësisë
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Istogut
Komuna e Podujevës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Autoriteti Rregullativ për shërbimet e Ujit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Rahovecit
Komuna e Obiliqit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Drenasit
Inspektorati i Policisë së Kosovës
Komuna e Ferizajt
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Obiliqit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjilanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Ekonomisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjilanit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Zyra e Kryeministrit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Shëndetësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Presidenca e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Klinës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Podujevës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Skenderajt
Agjencia Pyjore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Gjilanit
Agjencia Kundër Korrupsionit
Komuna e Fushë Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Zyra Kombëtare e Auditimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Ferizajt
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Ferizajt
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Inspektorati i Punës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Rahovecit
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Ferizajt
Inspektorati i Punës
Komuna e Klinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Presidenca e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Prizrenit
Komuna e Gjilanit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Lipjanit
Policia e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Prizrenit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Kuvendi i Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Shtërpcës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Rahovecit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Autoriteti Kosovar i Kongurrences
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Inspektorati i Punës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Qendra e Studentëve
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Shendetësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Podujevës
Autoriteti Kosovar i Kongurrences
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Komuna e Ferizajt
Komuna e Kamenicës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Drenasit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Komuna e Obiliqit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Prishtinës
Inspektorati i Policisë së Kosovës
Agjencia e Punësimit
Policia e Kosovës
Agjencia Kosovare e Akreditimit
Komuna e Malishevës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Ferizajt
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komuna e Prishtinës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Obiliqit
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Punësimit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Inspektorati i Policisë së Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Presidenca e Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Podujevës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Drenasit
Komuna e Drenasit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Shtimes
Komuna e Kamenicës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Ferizajt
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Qendra e Studentëve
Komuna e Vushtrrisë
Policia e Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Prishtinës
KOmuna e Deçanit
Komuna e Obiliqit
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prizrenit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Policia e Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Drenasit
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
Komuna e Lipjanit
Komuna e Drenasit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Malishevës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Obiliqit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Lipjanit
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Inspektorati i Punës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Obiliqit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Inspektorati i Punës
Komuna e Ferizajt
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Drenasit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Vushtrrisë
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Ferizajt
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Fushë Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Rahovecit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Prizrenit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Suharekës
Ministria e Shendetësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Obiliqit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Drenasit
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjilanit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Lipjanit
Autoriteti Kosovar i Kongurrences
Universiteti i Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Drenasit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Suharekës
Komuna e Drenasit
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Gjilanit
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia për Verifikimin dhe Krahasimin e Pronës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Shtërpcës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Ferizajt
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Drenasit
Komuna e Vitisë
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Komuna e Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Gjilanit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Banka Qendrore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prizrenit
Zyra e Kryeministrit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Punësimit
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Dragashit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Presidenca e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prizrenit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Suharekës
Komuna e Suharekës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Menaxhimit të Komplekseve Memoriale
Qendra e Studentëve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Suharekës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Suharekës
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Vitisë
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjakovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Dragashit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Suharekës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Kompania rajonale e Ujësjellësit rajonale në Gjakovë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Vitisë
Komuna e Lipjanit

Kontakti

Adresa:

Ndërtesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kati III, sheshi “ Nënë Tereza”, pn. Prishtinë.

 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit: Arbër Haliti, E-maili:arber.haliti@rks-gov.net

Arbër Haliti  Tel:  038 200 10957,    ext:10 957


      


 

Na kontaktoni

  Facebook