Për Këshillin

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Vendim Në Mbështetje të nenit 8 paragrafi 1 të Lgjit Nr.03/L-192 Për Këshillin e Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, dhe nenit 4 paragafit 1 nënparagrafit 1.1 dhe 1.14, nenit 5 paragrafit 2 dhe nenit 10 të Rregullores Nr.02/2016 për Punën e Këshillit... Lexo mė shumė
  • Banner Nga mbledhja e Komisionit për Administratë Publike Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Media, kryesuar nga kryetari Nait Hasani, shqyrtoi sot Raportin vjetor të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil (KPMSHC) për vitin 2017. Raportin e paraqiti kryetari i Këshillit, Shkëmb Manaj, i cili vlerësoi se... Lexo mė shumė
  • Banner Njoftim për Kandidatët e Suksesshëm Në bazë të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr.02-2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimit Civil, Sekretariati i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil-Zyra e Personelit, bënë njoftim për kandidatet e suksesshëm të rekomanduar nga... Lexo mė shumė
Lexo të gjitha