47 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Industrisë Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Komuna e Obiliqit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Prizrenit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Drenasit
Komuna e Gjakovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Deçanit
Komuna e Pejës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Zyra e Rregullatorit për Energji
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Lipjanit
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Deçanit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komisioni i Pavarur për Media
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Drenasit
Komuna e Pejës
Komuna e Drenasit
Komuna e Skenderajt
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Skenderajt
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Pejës
Komuna e Malishevës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Klinës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Klinës
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Zyra e Rregullatorit për Energji
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Pejës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Pejës
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Lipjanit
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Lipjanit
Komuna e Skenderajt
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Zyra Kombëtre e Auditimit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Klinës
Komuna e Klinës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Klinës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Dragashit
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Shtimes
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Skenderajt
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Skenderajt
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Klinës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Klinës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Shtimes
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Prizrenit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Drenasit
Komuna e Drenasit
Komuna e Pejës
Komuna e Drenasit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Pejës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Pejës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Lipjanit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Pejës
Komuna e Klinës
Komuna e Drenasit
Komuna e Lipjanit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjilanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Agjencia e Rexhistrimit Civil
Komuna e Gjakovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Gjakovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Dragashit
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Drejtësisë
Teatri Kombëtar i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Gjakovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Deçanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Administrata Tatimore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Gjakovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Komuna e Gjakovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Skenderajt
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Klinës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Ferizajt
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Gjakovës
Agjencia e Kosovës për Akreditim
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Shtimes
Komuna e Vitisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Kamenicës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Vushtrrisë
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Gjilanit
Komuna e Shtimes
Komuna e Drenasit
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Vitisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Fushë Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Istogut
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mbrojtjes
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Dragashit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Gjakovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Prishtinës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Ferizajt
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Drenasit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Dragashit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Agjencia Qendrore e Prokurimit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Malishevës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Podujevës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Kamenicës
Komuna e Gjakovës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Klinës
Agjencia e Kosovës për Forenzikë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Gjilanit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Skenderajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Vitisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Lipjanit
Komuna e Vitisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Zyra Kombëtre e Auditimit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Vitisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Klinës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Podujevës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia Shtetrore e Arkivave të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Agjencia e Punësimit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Autoriteti Kosovar i Kongurrencës
Zyra e Kryeministrit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Malishevës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Obiliqit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Prishtinës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Shtimes
Komuna e Ferizajt
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Deçanit
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturor
Komuna e Vitisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Podujevës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Policia e Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Ferizajt
Komuna e Prizrenit
Policia e Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Pejës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Lipjanit
Komuna e Kamenicës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Autoriteti Kosovar i Kongurrencës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Klinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Agjencia e Punësimit
Policia e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Suharekës
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Drenasit
Komuna e Klinës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mbrojtjes
Komuna e Gjilanit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Gjykata Supreme e Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Kamenicës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Agjencia e Kosovës për Krahasim dhe Verifikim të Pronës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mbrojtjes
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Komuna e Prishtinës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Shtimes
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Deçanit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Deçanit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Komuna e Suharekës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Drejtësisë
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia e Punësimit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Komuna e Dragashit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Podujevës
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Podujevës
Komuna e Gjakovës
Zyra e Kryeministrit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Klinës
Komuna e Klinës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Universiteti i Mitrovicës
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Komuna e Podujevës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Komuna e Shtimes
Komuna e Gjilanit
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Klinës
Komuna e Istogut
Komuna e Kamenicës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Skenderajt
Ministria e Shëndetësisë
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Komuna e Ferizajt
Policia e Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Klinës
Komuna e Podujevës
Komuna e Podujevës
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Gjilanit
Komuna e Podujevës
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Gjakovës
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Shtërpcës
Komuna e Vitisë
Presidenca e Kosovës
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia Kundër Korrupcionit
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Hanit të Elezit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Suharekës
Agjencia Kundër Korrupcionit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Shtërpcës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Drejtësisë
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Klinës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Malishevës
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturor
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Ekonomisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Ekonomisë
Ministria e Mbrojtjes
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Policia e Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Gjykata Themelore në Prizren
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Vitisë
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Lipjanit
Policia e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Agjencia Kundër Korrupcionit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Qendra Klinike Universitare
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Gjilanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Prishtinës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Shëndetësisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Ministria e Punëve të Brendëshme
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjakovës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Policia e Kosovës
Komuna e Skenderajt
Autoriteti i Aviacionit Civil
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Skenderajt
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Drenasit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Podujevës
Agjencia e Punësimit
Ministria e Drejtësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Skenderajt
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Obiliqit
Komuna e Pejës
Komuna e Shtërpcës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Komuna e Klinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Autoriteti i Aviacionit Civil
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Obiliqit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Agjencia Shtetrore e Arkivave të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Universiteti i Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Obiliqit
Administrata Tatimore e Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Obiliqit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Policia e Kosovës
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Gjakovës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Podujevës
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Universiteti i Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Istogut
Agjencia e Kosovës për Akreditim
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Podujevës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Podujevës
Komuna e Podujevës
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Prishtinës
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Komuna e Podujevës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Agjencia për Barazi Gjinore
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Gjakovës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Vitisë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Gjakovës
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Podujevës
Komuna e Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Podujevës
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Podujevës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Prizrenit
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Lipjanit
Zyra e Kryeministrit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Prizrenit
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Junikut
Policia e Kosovës
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Podujevës
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Shëndetësisë
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Ministria e Mbrojtjes
Instituti Pedagogjik i Kosovës
Komuna e Malishevës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prishtinës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Policia e Kosovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Vitisë
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Mitrovicës së Jugut
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Podujevës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Agjencia e Punësimit
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Pejës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Vitisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Mitrovicës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Komuna e Podujevës
Komuna e Malishevës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Dragashit
Ministria e Drejtësisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Gjykata Themelore në Gjakovë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Drenasit
Komuna e Pejës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia Kundër Korrupcionit
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Fushë Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Shëndetësisë
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Istogut
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Gjakovës
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Shtetrore e Arkivave të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Agjencia Kundër Korrupcionit
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Kosovës për Forenzikë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Drenasit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Suharekës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Fushë Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Kamenicës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Policia e Kosovës
Komuna e Pejës
Administrata Tatimore e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Skenderajt
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Komuna e Prishtinës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Gjakovës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Mbrojtjes
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Podujevës
Komuna e Hanit të Elezit
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Kamenicës
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Sekretariati i Këshillit Prokurorial
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Podujevës
Komuna e Podujevës
Komuna e Ferizajt
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Malishevës
Institucioni i Avokatit të Popullit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Malishevës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Podujevës
Qendra e Studentëve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Obiliqit
Komuna e Podujevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Hanit të Elezit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Ferizajt
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Inspektorati Policor i Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Obiliqit
Komuna e Pejës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Agjencia për Menaxhimin e Komplekseve Memoriale të Kosovës
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Hanit të Elezit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Vitisë
Komuna e Kllokotit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Kllokotit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Inspektorati Policor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Ekonomisë
Policia e Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Malishevës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Prishtinës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Ekonomisë
Komuna e Kamenicës
Agjencia e Menaxhimit Emergjent
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook