8 - Vendimet Raportet | Template Website

Raportet e monitorimit

Nr. vendimit
Institucioni
Vendimi
Komuna e Gjilanit
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Gjakovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Kllokotit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia e Punësimit
Agjencia Pyjore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia për Verifikimin dhe Krahasimin e Pronës
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Agjencia e Kosovës për Produkte dhe Pajisje Medicionale
Ministria e Drejtësisë
Presidenca e Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Inspektorati Shëndetësorë
Agjencia për Informim dhe Privatësi
Komuna e Pejës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Forcës së Sigurisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Akreditimit të Kosovës
Agjencia e Akreditimit të Kosovës
Kuvendi i Kosovës
Kuvendi i Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministrie e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Lipjanit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Shëndetësisë
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komuna e Deçanit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Zyra e Presidentit të Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Drejtësisë
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Shtimes
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Drejtësisë
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Shtimes
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Komuna e Shtimes

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook