Sekretariati i këshillit | Template Website

Sekretariati i këshillit

Në kuadër të Këshillit funksionon Sekretariati i tij i cili ndihmon Këshillin në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive te Këshillit. Sekretariati udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv i sekretariatit i cili i përgjigjet drejtpërdrejt kryetarit të Këshillit. Drejtori dhe nënpunësit e Sekretariatit janë nënpunës civil.

Miran Zeneli -Drejtor Ekzekutiv i SKPMSHCK-së

 

 

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni