25 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Parashtruesi
Institucioni
Vendim
Rrezarta Basha
Keshilli i Kosoves per trashegimi kultorore
Isa Hasanaj
Policia e Kosovës
Ganimete Gashi
Ministria e Shëndetësisë
Mladen Mihajlovic
Komuna e Leposaviqit
Makfirete Dibrani
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Milana Veljovic
Komuna e Leposaviqit
Mila Milojevic
Komuna e Leposaviqit
Milomir Vasovic
Komuna e Leposaviqit
Radosh Ilic
Komuna e Leposaviqit
Dorovoje Mladenovic
Komuna e Leposaviqit
Skender Sylejmani
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Manushe Mataj
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Mirjana Duricic
Komuna e Leposaviqit
Feriz Berisha
Gjykata Themelore Prishtinë
Flamur Miftari
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Gentiana Sopi
Ministria e Punëve të Jashtme
Dorina Citaku
Universiteti i Mitrovicës
Gentiana Sopi
Ministria e Punëve të jashtme
Shemsie Gashi
Universiteti i Prishtinës
Valon Dika
Universiteti i Prishtinës
Gjilasvije Berisha
Universiteti i Prishtinës
Bashkim Salihu
Universiteti i Prishtinës
Xhemajl Dervishi
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Nehale Simnica
Universiteti i Prishtinës
Vlora Lokaj-Gjonbalaj
Universiteti i Prishtinës
Zara Mirena
Universiteti i Prishtinës
Hysni Krasniqi
Universiteti i Prishtinës
Besart Ratkoceri
Universiteti i Prishtinës
Mirlinda Ilazi
Universiteti i Prishtinës
Shkelzen Sadriu
Ministria e Shëndetësisë
Isa Hasanaj
Policia e Kosovës
Veselin Radovic
Komuna e Leposaviqit
Merita Osmani - Rama
Universiteti i Prishtinës
Kujtim Berisha
Universiteti i Prishtinës
Xhemajl Dervishi
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Remzi Gashani
Universiteti i Prishtinës
Ilaz Vokrri
Komuna e Prishtinës
Merita Emini
Dogana e Kosoves
Gezim Shishani
Komuna e Drenasit
Gjejlane Hoxha
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Agim Sopi
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Gani Berisha
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Vigan Ejupi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Vigan Ejupi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Milaim Ahmetaj
Ministria e Infrastrukturës
Ilir Sukaj
Komuna e Pejes
Drita Zhuzhi-Sahiti
Universiteti i Prishtinës
Fenjall Hoti
Universiteti i Prishtinës
Sami Jeriliu
Ministria e Financave
Kadri Begolli
Keshilli Gjyqesor i Kosoves
Arjeta Alidemaj
Universiteti i Mitrovicës
Valmir Vehapi
Komuna e Dragashit
Kushtrim Veliu
Universiteti i Mitrovicës
Ahmet Jashari
Universiteti i Mitrovicës
Naser Ramadani
Ministria e Shëndetësisë
Besart Vllahinja
Institucioni i Avokatit të Popullit
Merita Drenori
Komuna e Prishtinës
Florim Shala
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Liridon Hoti
Komuna e Klinës
Samir Morina
Gjykata Themelore Gjakovë
Haki Mulliqi
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Lelja Shala
Universiteti i Prishtinës
Arta Mulliqi
Ministria e Kulturës rinisë dhe Sportit
Gazmend Morina
Gjykata Themelore Gjakovë
Besim Zllashi
Ministria e Drejtësisë
Merita Zekaj
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Fitim Mazreku
Gjykata Themelore në Gjakovë
Valon Lokaj
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor
Samire Agushi
Universiteti i Prishtinës
Blerim Hasani
Universiteti i Prishtinës
Zana Gorani-Berisha
Komuna e Prizrenit
Drita Gjonbalaj
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Fehmi Xhini
Agjencia e Punësimit
Kasim Bytyqi
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Visar Bajraktari
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Vladan Vukojevic
Komuna e Leposaviqit
Izet Thaci
Komuna e Kamenicës
Jahir Zuka
Komuna e Ferizajit
Mehmed Xhemajli
Ministria e kulturës, Rinisë dhe Sportit
Albinot Mehmeti
Komuna e Skenderajit
Mirko Kostic
Komuna e Leposaviqit
Osman Kalludra
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Zeqir Osmani
Komuna e Vushtrrisë
Shaqir Shaqiri
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ljubisa Simona-Bozovic
Komuna e Zubin Potokut
Blerim Ismajli
Administrata Tatimore e Kosovës
Faton Zekolli
Policia e Kosovës
Besnik Berisha
Gjykata Themelore Prishtinë
Basri Sadriu
Komuna e Shtimes
Safedin Daci
Administrata Tatimore e Kosovës
Blerta Bojaxhiu
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Gordana Vukicevic
Komuna e Leposaviqit
Marko Jabllanovic
Komuna e Leposaviqit
Hasan Islami
Administrata Tatimore e Kosovës
Drita Hajdari
Komuna e Drenasit
Antigona Uka-Lutfiu
Institucioni i Avokatit të Popullit
Gazmend Turku
Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Hida Citaku
Komuna e Skenderajt
Milunka Lesevic
Komuna e Leposaviqit
Vehbi Malaj
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Nyrten Zhuri
Ministria e Shëndetësisë
Mimoza Berisha
Komuna e Drenasit
Radoljub Milojevic
Komuna e Leposaviqit
Avni Zejnullahu
Ministria e Infrastrukturës
Lida Visoka
Komuna e Prishtinës
Muhamet Kamberi
Komuna e Kamenicës
Zenel Zeneli
Komuna e Podujevës
Petrit Mehmeti
Ministria e Infrastrukturës
Bujar Ejupi
Ministria e Infrastrukturës
Vladimir Rajkovic
Komuna e Skenderajt
Ersen Shileku
Ministria e Infrastrukturës
Milosh Kovacevic
Komuna e Skenderajt
Edona Salihu
Agjencia e Punësimit
Blerim Krasniqi
Institucioni i Avokatit të Popullit
Zahide Tupella
Komuna e Mitrovicës
Es'heme Beka
Komuna e Drenasit
Nazife Shahiqi
Komuna e Kllokotit
Bujar Sylka
Gjykata Themelore Gjakovë
Laur Perboqi
Gjykata Themelore Gjakovë
Artan Xhaka
Komuna e Mitrovicës
Mizair Sylka
Gjykata Themelore Gjakovë
Fjolla Aliu
Komuna e Skenderajt
Aziz Rexhepi
Komuna e Ferizajt
Bexhet Bregaj
Komuna e Vushtrrisë
Enis Berisha
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Elife Murseli
Komuna e Kaçanikut
Musafi Fazlija
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Florie Dragaqina
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Valdet Hoti
Agjencia e Punësimit
Nevahir Hazeri
Kuvendi i Kosovës
Kosovare Ibrahimi
Ministria e Punëve të Brendëshme
Myrvete Termkolli
Institucioni i Avokatit të Popullit
Rexhep Cocaj
Administrata Tatimore e Kosovës
Fitim Veliqi
Komuna e Drenasit
Rafet Sallateku
Komuna e Rahovecit
Ali Gashi
Ministria e Administratës Publike
Mentor Boja
Komuna e Mitrovicës
Sanije Xhemajli
Ministria e Shëndetësisë
Besnik Mehmeti
Policia e Kosovës
Hazbije Sylejmani
Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit
Rezarta Aliraj-Sadiku
Komuna e Gjakovës
Visar Shehu
Ministria e Punëve të Brendëshme
Sacha Totic
Komuna e Kllokotit
Agim Rexhaj
Komuna e Ferizajit Qendra kryesore e Mjekësisë Familjare
Adem Shala
Institucioni i Avokatit të Popullit
Ardian Mehmetaj
Ministria e Shëndetësisë
Muharrem Sylmetaj
Gjykata Themelore Gjakovë
Shpetim Gashi
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
Shtrojere Zogaj
Ministria e Punëve të jashtme
Arben Collaku
Ministria e Punëve të jashtme
Yll Xhiha
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Perparim Rexhepi
Komuna e Kllokotit
Arif Morina
Gjykata Themelore Gjakovë
Drita Morina
Kuvendi i Kosovës
Lirija Muja
Komuna e Mitrovicës
Mirdita Lahi
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Afrim Mehmetaj
Ministria e Administratës Publike-Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Abdyl Beqiri
Ministria e Shëndetësisë
Arif Morina
Gjykata Themelore Gjakovë
Ilir Daka
Administrata Tatimore e Kosovës
Petrit Beqiri
Ministria e Administratës Publike
Skender Sylejmani
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Fahrushe Abdixhiku
Administrata Tatimore e Kosovës
Refik Berisha
Komuna e Kamenicës
Eshref Ihtimani
Komuna e Dragashit
Ruzhdi Sadriu
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Gani Berisha
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Venera Lipaj
Komuna e Istogut
Laranda Collaku
Shërbimi Korrektues i Kosovë
Ylli Shala
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Fatime Rexhepi
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ramadan Mazrekaj
Ministria e Infrastrukturës
Jahir Gashi
Komuna e Prishtinës
Vera Nikoliq
Policia e Kosovës
Fortesa Dragusha
Administrata Tatimore e Kosovës
Yll Xhiha
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Labinot Hasani
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ganimete Krasniqi-Mjeku
Policia e Kosovës
Shani Syla
Komuna e Ferizajt
Lavdita Hyseni
Komuna e Mitrovicës
Lenare Kryeziu
Universiteti i Prizrenit
Kumrije Bytyqi
Komuna e Prizrenit
Taulant Ismajli
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Fetije Kastrati Kapiti
Qendra Klinike Universitare
Dionis Feka
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Avni Limani
Komuna e Shtërpcës
Sonlia Tejeci
Universiteti i Prizrenit
Edona Berisha
Universiteti i Prizrenit
Skender Beqiri
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Fisnik Laha
Ministria e Administratës Publike
Elmi Morina
Komuna e Malishevës
Rexhep Azemi
Komuna e Prishtinës
Besart Selmani
Gjykata Themelore në Ferizaj
Fitore Vishi
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Rahovecit
Hajriz Zabelaj
Komuna e Malishevës
Danijel Stojkoviq
Komuna e Kllokotit
Drita Gjonbalaj
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Pellumbesha Bajraktari-Rexhaj
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Kastriot Krasniqi
Ministria e Diasporës
Durak Gashi
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Sofe Bacaj
Gjykata Themelore në Gjakovë
Heset Mazrekaj
Ministria e Drejtësisë
Skender Hoti
Ministria e Punëve të Brendshme
Fahredin Sharku
Komuna e Rahovecit
Gylsha Shurdhani
Gjykata Themelore në Ferizaj
Milena Veljovic
Komuna e Leposaviqit
Fikrie Berisha
Agjencia Shtetrore Shtetrore e Kosovës
Mentor Vuthaj
Komuna e Istogut
Hysen Morina
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Veli Karaca
Ministria e Punëve të Brendshme
Uran Berisha
Komuna e Kamenicës
Makfiretet Dibrani
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Exhevit Zuka
Ministria e Punëve të Brendshme
Mirvete Termkolli
Ministria e Punëve të Brendshme
Isuf Sylejmani
Komuna e Vitisë
Artan Iberhysaj
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Fatmir Sopi
Ministria e Punëve të Brendshme
Shpend Latifaj
Ministria e Punëve të Brendshme
Ali Gashi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Blerim Mustafaj
Policia e Kosovës
Gezim Kastrati
Universiteti Ukshin Hoti Prizren
Ferid Teliqi
Kuvendi i Kosovës
Atdhe Kuci
Ministria e Punëve të Brendshme
Bujar Neziri
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Isa Hasanaj
Policia e Kosovës
Flutra Hoxha
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Rabie Meleqi
Policia e Kosovës
Blerta Hajra
Universiteti Ukshin Hoti
Hasan Kryeziu
Institucioni i Avokatit të Popullit
Afrim Voca
Komuna e Mitrovicës
Arjete Haxholli-Zeqiri
Ministria e Drejtësisë-Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
Zoran Bratiq
Unmik
Igballe Cakaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Afrim Ademi
Ministria e Punëve të jashtme
Vullnet Sokoli
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Agim Binaku
Policia e Kosovës
Besim Aliu
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Burim Krasniqi
Ministria e Infrastrukturës
Liri Bibaj
Policia e Kosovës
Selajdin Kumnova
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Sadet Lekiqi
Këshilli Prokurorial dhe Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Sadet Uka
Ministria e Administratës Publike
Erxhan Sherifi
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agron Mazrekaj
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Ahmet Zejnullahu
Agjencioni Pyjor i Kosovës
Edona Bytyqi
Komuna e Suharekës
Shefqet Hasimi
Ministria e Drejtësisë
Naim Shala
Gjykata Themelore në Prishtinë
Hasan Kryeziu
Institucioni i Avokatit të Popullit
Hasan Kryeziu
Institucioni i Avokatit të Popullit
Petrit Fetahaj
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Shefqet Hasimi
Ministria e Drejtësisë
Bahri Avdiu
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Besnik Berisha
Gjykata Themelore në Prishtinë
Blerim Shabani
Komuna e Podujevës
Osman Bajrami
Komuna e Podujevës
Mirsad Rexha
Policia e Kosovës
Shkelzen Gashi
Komuna e Gjakovës
Aysel Abdulla
Komuna e Gjilanit
Shkelzen Sadriu
Ministria e Shëndetësisë
Halim Rexhbeqaj
Komuna e Prizrenit
Suzana Sejdiu
Komuna e Vushtrrisë
Halil Ibrahimi
Komuna e Obiliqit
Miftar Gashi
Komuna e Ferizajit
Nezir Cocaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Vlora Blenishti
Komuna e Ferizajt
Florentina Salihu
Ministria e Integrimeve Evropiane
Atifete Haklaj
Ministria e Administratës Publike
Nexhat Krasniqi
Ministria e Infrastrukturës
Refik Beqiri
Komuna e Prishtinës
Safete Selmani
Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Shkelqim Jakupi
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Nexhat Krasniqi
Ministria e infrastrukturës
Milomir Vasovic
Komuna e Leposaviqit
Radoljub Milojevic
Komuna e Leposaviqit
Vladan Vukojevic
Komuna e Leposaviqit
Milena Veljovic
Komuna e Leposaviqit
Radosh Ilic
Komuna e Leposaviqit
Mirjana Duricic
Komuna e Leposaviqit
Bardhyl Zylfiu
Komuna e Kamenicës
Dobrovoje Mladenovic
Komuna e Leposaviqit
Fitore Hasani-Ismajli
Gjykata Themelore në Ferizaj
Skender Susuri
Komuna e Prizrenit
Gani Halilaj
Komuna e Skenderajt
Heme Cocaj
Komuna e Prizrenit
Rrahman Selmani
Komuna e Shtimes
Boris Leshevic
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës
Dukagjin Abdyli
Ministria e Integrimeve Evropiane
Gani Berisha
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Mehmed Xhemajli
Komuna e Prishtinës
Xhemajl Dervishi
Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës
Mila Milojevic
Komuna e Leposaviqit
Mladen Mihajlovic
Komuna e Leposaviqit
Fadil Emini
Komuna e Shtimes
Mirko Kostic
Komuna e Leposaviqit
Xhafer Ramaj
Komuna e Drenasit
Gordana Vukicevic
Komuna e Leposaviqit
Milunka Lesevic
Komuna e Leposaviqit
Maltin Shala
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Xhlida Thaci
Komuna e Malishevës
Valbona Dulahu
Gjykata Themelore në Gjilan
Latif Berisha
Komuna e Ferizajt
Bislim Avdyli
Komuna e Pejës
Suzana Sejdiu
Komuna e Vushtrrisë
Arif Morina
Gjykata Themelore Gjakovë
Bilall Dragusha
Administrata Tatimore e Kosovës
Visar Bajraktari
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Skender Susuri
Komuna e Prizrenit
Sabit Gashi
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Florentina Salihu
Ministria e Integrimeve Evropiane
Gentiana Sopi
Ministria e Punëve të Jashtme
Arben Collaku
Ministria e Punëve të Jashtme
Berat Jonuzi
Komuna e Vushtrrisë
Visar Dermaku
Komuna e Kamenicës
Edona Bytyqi
Komuna e Suharekës
Rifat Haxhiaj
Komuna e Pejës
Rexhep Shehu
Gjykata themelore në Pejë
Murteza Osdautaj
Ministria e Arsimit Shkenës dhe Teknologjisë
Murteza Osdautaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Murteza Osdautaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Murteza Osdautaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Murteza Osdautaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Atdhe Ibrahimi
Bibloteka Kombëtare e Kosovës
Kade Morina
Universiteti i Pejës
Nexhat Krasniqi
Ministria e infrastrukturës
Gazment Lokaj
Gjykata Themelore në Prishtinë
Arben Osmani
Ministria e Punëve të Brendëshme
Taulant Tahirsylaj
Agjencioni Kosovar i Privatizimit
Alban Idrizi
Gjykata Themelore në Prishtinë
Besart Haxhijaha
Ministria e Shëndetësisë
Qefser Morina
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Agim Binaku
Policia e Kosovës
Mazllam Karamani
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Florentina Shala
Universiteti i Prishtinës
Albert Sutaj
Ministria e Shëndetësisë
Besnik Aliu
Ministria e Shëndetësisë
Nebih Shatri
Ministria e Infrastrukturës
Agim Kqiku
Komuna e Gjilanit
Eran Vokshi
Autoriteti Rregullativ për Shërbimet e Ujit
Sahup Beduri
Komuna e Prizrenit
Fatmir Hetemi
Komuna e Kllokotit
Ajete Hyseni
Universiteti i Prishtinës
Rabie Meleqi
Policia e Kosovës
Faruk Hoti
Ministria e Punëve të Brendshme
Hamez Bibaj
Policia e Kosovës
Ragip Abdullahu
Administrata Tatimore e Kosovës
Lulzim Drini
Komuna e Prizrenit
Arjeta Drenica
Ministria e Shëndetësisë
Bleta Qehaja
Komuna e Prishtinës
Shefqet Morina
Komuna e Drenasit
Dashurije Kryeziu
Agjencia e Punësimit
Gentiana Kastrati-Sallahu
Komuna e Kaçanikut
Afrim Sanaj
Gjykata Themelore në Pejë
Arsim Citaku
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Dashurije Ahmeti
Komuna e Ferizajt
Isa Aruqi
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Gjylaj Shipkovica
Komuna e Prizrenit
Nadije Ajazaj
Komuna e Prizrenit
Enes Jukoviq
Komuna e Mitrovicës
Shukrije Shabani
Administrata Tatimore e Kosovës
Lumnije Rakaj
Komuna e Prizrenit
Shkelzen Zekaj
Gjykata Themelore në Gjakovë
Remzije Tmava Tupella
Komuna e Mitrovicës
Haxhi Bejta
Komuna e Skenderajt
Habibe Buzuku , Luan Sahitaj
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Makfirete Dibrani
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Lindita Hamiti
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Jakup Hoti
Administrata Tatimore e Kosovës
Haki Ejupi
Agjencia Kosoavre për Produkte Medicionale
Xhevdet Beqiri
Komuna e Mitrovicës
Xhevdet Hasanmetaj
Komuna e Pejës
Vehibe Kuksi-Karahoda
Komuna e Prizrenit
Ahmet Gashi
Komuna e Prishtinës
Xhezair Bibaj
Agjencia Pyjore e Kosovës
Fevzi Hajdari
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Skender Sylejmani
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Tahir Hysenaj
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ibrahim Ahmeti
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektornike dhe Postare
Merita Visoka
Ministria e Punëve të Brendshme
Osman Neziri
Administrata Tatimore e Kosovës
Florim Gara
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Mahide Xhejlani
Komuna e Prizrenit
Besim Aliu
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Reshat Reshitaj
Komuna e Suharekës
Besim Morina
Komuna e Prizrenit
Lirije Muja
Komuna e Mitrovicës
Afrim Cela
Universiteti i Mitrovicës
Alban Idrizi
Komuna e Ferizajt
Hanife Rexha
Ministria e Punëve të Brendshme
Vesel Krasniqi
Komuna e Prizrenit
Gazmend Ukshini
Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka
Bajram Paloji
Komuna e Obiliqit
Antigona Kaliqani
Komuna e Istogut
Gani Sogojeva
Komuna e Fushë Kosovës
Flaka Ademi
Komuna e Podujevës
Haki Raqi
Komuna e Obiliqit
Xhemajl Dervishi
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Hasan Kriva
Komuna e Kaçanikut
Gani Seferi
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Xhemajl Dervishi
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Florentina Lahu
Komuna e Podujevës
Antigona Kaliqani
Komuna e Istogut
Danijel Stojkoviq
Komuna e Kllokotit
Ertur Hasani
Komuna e Dragashit
Imer Hajzeri
Komuna e Prishtinës
Rexhep Azemi
Komuna e Prishtinës
Gavro Jovanovic
Komuna e Parteshit
Muharrem Rama
Policia e Kosovës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Antigona Kaliqani
Komuna e Istogut

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni