25 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Komuna e Prishtinës
Komuna e Vitisë
Keshilli i Kosoves per trashegimi kultorore
Policia e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Leposaviqit
Gjykata Themelore Prishtinë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Jashtme
Universiteti i Mitrovicës
Ministria e Punëve të jashtme
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Shëndetësisë
Policia e Kosovës
Komuna e Leposaviqit
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Dogana e Kosoves
Komuna e Drenasit
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Pejes
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Financave
Keshilli Gjyqesor i Kosoves
Universiteti i Mitrovicës
Komuna e Dragashit
Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Mitrovicës
Ministria e Shëndetësisë
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Prishtinës
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Komuna e Klinës
Gjykata Themelore Gjakovë
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Kulturës rinisë dhe Sportit
Gjykata Themelore Gjakovë
Ministria e Drejtësisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Gjykata Themelore në Gjakovë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Prizrenit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia e Punësimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Ferizajit
Ministria e kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komuna e Skenderajit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komuna e Vushtrrisë
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Komuna e Zubin Potokut
Administrata Tatimore e Kosovës
Policia e Kosovës
Gjykata Themelore Prishtinë
Komuna e Shtimes
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Drenasit
Institucioni i Avokatit të Popullit
Instituti Kombëtarë i Shëndetësisë Publike të Kosovës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Drenasit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Podujevës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Skenderajt
Agjencia e Punësimit
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Drenasit
Komuna e Kllokotit
Gjykata Themelore Gjakovë
Gjykata Themelore Gjakovë
Komuna e Mitrovicës
Gjykata Themelore Gjakovë
Komuna e Skenderajt
Komuna e Ferizajt
Komuna e Vushtrrisë
Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Agjencia e Punësimit
Kuvendi i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Institucioni i Avokatit të Popullit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Drenasit
Komuna e Rahovecit
Ministria e Administratës Publike
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Shëndetësisë
Policia e Kosovës
Ministria e Kulturës Rinis dhe Sportit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Kllokotit
Komuna e Ferizajit Qendra kryesore e Mjekësisë Familjare
Institucioni i Avokatit të Popullit
Ministria e Shëndetësisë
Gjykata Themelore Gjakovë
Zyra e Auditorit të Përgjithshëm
Ministria e Punëve të jashtme
Ministria e Punëve të jashtme
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Kllokotit
Gjykata Themelore Gjakovë
Kuvendi i Kosovës
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Administratës Publike-Autoriteti Rregullativ i Hekurudhave
Ministria e Shëndetësisë
Gjykata Themelore Gjakovë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Kamenicës
Komuna e Dragashit
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Komuna e Istogut
Shërbimi Korrektues i Kosovë
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Ferizajt
Komuna e Mitrovicës
Universiteti i Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Qendra Klinike Universitare
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Shtërpcës
Universiteti i Prizrenit
Universiteti i Prizrenit
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Administratës Publike
Komuna e Malishevës
Komuna e Prishtinës
Gjykata Themelore në Ferizaj
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Rahovecit
Komuna e Malishevës
Komuna e Kllokotit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas
Ministria e Diasporës
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Gjykata Themelore në Gjakovë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Rahovecit
Gjykata Themelore në Ferizaj
Komuna e Leposaviqit
Agjencia Shtetrore Shtetrore e Kosovës
Komuna e Istogut
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Kamenicës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Vitisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Punëve të Brendshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Policia e Kosovës
Universiteti Ukshin Hoti Prizren
Kuvendi i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Policia e Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Policia e Kosovës
Universiteti Ukshin Hoti
Institucioni i Avokatit të Popullit
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Drejtësisë-Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Punëve të jashtme
Sekretariati i Këshillit Gjygjësor të Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Ministria e Infrastrukturës
Policia e Kosovës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Këshilli Prokurorial dhe Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Administratës Publike
Gjykata Themelore në Prishtinë
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Agjencioni Pyjor i Kosovës
Komuna e Suharekës
Ministria e Drejtësisë
Gjykata Themelore në Prishtinë
Institucioni i Avokatit të Popullit
Institucioni i Avokatit të Popullit
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Gjykata Themelore në Prishtinë
Komuna e Podujevës
Komuna e Podujevës
Policia e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Prizrenit
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Obiliqit
Komuna e Ferizajit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Komuna e Ferizajt
Ministria e Integrimeve Evropiane
Ministria e Administratës Publike
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Prishtinës
Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e infrastrukturës
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Kamenicës
Komuna e Leposaviqit
Gjykata Themelore në Ferizaj
Komuna e Prizrenit
Komuna e Skenderajt
Komuna e Prizrenit
Komuna e Shtimes
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës
Ministria e Integrimeve Evropiane
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Prishtinës
Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinës
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Shtimes
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Drenasit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Komuna e Malishevës
Gjykata Themelore në Gjilan
Komuna e Ferizajt
Komuna e Pejës
Komuna e Vushtrrisë
Gjykata Themelore Gjakovë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Prizrenit
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Ministria e Integrimeve Evropiane
Ministria e Punëve të Jashtme
Ministria e Punëve të Jashtme
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Kamenicës
Komuna e Suharekës
Komuna e Pejës
Gjykata themelore në Pejë
Ministria e Arsimit Shkenës dhe Teknologjisë
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Bibloteka Kombëtare e Kosovës
Universiteti i Pejës
Ministria e infrastrukturës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencioni Kosovar i Privatizimit
Gjykata Themelore në Prishtinë
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Policia e Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Gjilanit
Autoriteti Rregullativ për Shërbimet e Ujit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Kllokotit
Universiteti i Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Drenasit
Agjencia e Punësimit
Komuna e Kaçanikut
Gjykata Themelore në Pejë
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Komuna e Ferizajt
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Mitrovicës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Gjykata Themelore në Gjakovë
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Skenderajt
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Kosoavre për Produkte Medicionale
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prishtinës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektornike dhe Postare
Ministria e Punëve të Brendshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Komuna e Prizrenit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Suharekës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Mitrovicës
Universiteti i Mitrovicës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punëve të Brendshme
Komuna e Prizrenit
Universiteti i Gjilanit Kadri Zeka
Komuna e Obiliqit
Komuna e Istogut
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Podujevës
Komuna e Obiliqit
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Podujevës
Komuna e Istogut
Komuna e Kllokotit
Komuna e Dragashit
Komuna e Prishtinës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Parteshit
Policia e Kosovës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Komuna e Istogut

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook