28 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Lipjanit
Komuna e Podujevës
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Ferizajt
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Universiteti i Prishtinës
Institucioni i Avokatit të Popullit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Zyra e Kryeministrit
Komuna e Kamenicës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Presidenca e Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Podujevës
Gjykata Themelore në Ferizaj
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Gjilanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Gjakovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Malishevës
Komuna e Malishevës
Komuna e Malishevës
Komuna e Malishevës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Malishevës
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Malishevës
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Malishevës
Inspektorati i Punës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prishtinës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Zyra e Kryeministrit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Prishtinës
Komuna e Malishevës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Drejtësisë
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Komuna e Klinës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Drenasit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Financave
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Prizrenit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Prizrenit
Komuna e Gjilanit
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Prishtinës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Policia e Kosovës
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Prishtinës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Graçanicës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Obiliqit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Prizrenit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Financave
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Pejës
Komuna e Malishevës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Podujevës
Komuna e Ferizajt
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Podujevës
Komuna e Malishevës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Pejës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Zyra e Kryeministrit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Komuna e Gjakovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Obiliqit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Klinës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Komuna e Lipjanit
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Ministria e Punëve të Brendëshme

Kontakti

Adresa:

Ndërtesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kati III, sheshi “ Nënë Tereza”, pn. Prishtinë.

 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimit: Arbër Haliti, E-maili:arber.haliti@rks-gov.net

Arbër Haliti  Tel:  038 200 10957,    ext:10 957


      


 

Na kontaktoni

  Facebook