38 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komisioni i Pavarur për Media
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Rahovecit
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Lipjanit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Kamenicës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Gjilanit
Komuna e Shtimes
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Shtimes
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Mitrovicës
Policia e Kosovës
Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes
Ministria e Punëve të Brendëshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Shtimes
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Policia e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Agjencia e Kosovës për Forenzikë
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes
Komuna e Shtimes
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Shtimes
Agjencia e Shërbimeve të Navigacionit Ajror
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Zyra e Kryeministrit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Financave Punës dhe Transfereve
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Shëndetësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Obiliqit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Policia e Kosovës
Ministria e Financave
Policia e Kosovës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Lipjanit
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Tregtisë Industrisë dhe Ndërmarrësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Policia e Kosovës
Komuna e Vitisë
Policia e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Rahovecit
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Komuna e Istogut
Komuna e Podujevës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Vitisë
Agjencia Pyjore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Komuna e Prishtinës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Infrastrukturës
Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik
Agjencia e Punësimit
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Vitisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Lipjanit
Policia e Kosovës
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Vitisë
Komuna e Rahovecit
Administrata Tatimore e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Infrastrukturës
Komisioni i Pavarur për Media
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukuturës
Policia e Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Infrastrukturës
Policia e Kosovës
Qendra e Studentëve
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Policia e Kosovës
Ministria e Tregtisë Industrisë dhe Ndërmarrësisë
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Gjilanit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Komuna e Lipjanit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Presidenca e Kosovës
Njësia për Intelegjencë Financiare
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Policia e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Leposaviqit
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Pejës
Komuna e Ferizajt
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Zyra Kombëtare e Auditimit
Ministria e Financave
Komuna e Malishevës
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Agjencia e Punësimit
Gjykata Themelore në Prishtinë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Institucioni i Avokatit të Popullit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Deçanit
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Rahovecit
Ministria e Financave
Komuna e Prizrenit
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Administrata Tatimore e Kosovës
Komuna e Gjilanit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Kamenicës
Inspektorati i Punës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Financave
Ministria e Financave
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Obiliqit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Gjykata Themelore në Gjilan
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Drejtësisë
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Prishtinës
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Industrisë Ndërmarresisë dhe Tregtisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Mitrovicës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Komuna e Gjilanit
Policia e Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Prishtinës
Komuna e Klinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Komuna e Prishtinës
Komuna e Podujevës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Dragashit
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturor
Administrata Tatimore e Kosovës
Gjykata Themelore në Mitrovicë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Drenasit
Komuna e Gjakovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Gjilanit
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Pushtetit Lokal
Komuna e Gjilanit
Komuna e Klinës
Ministria e Pushtetit Lokal
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komisioni i Pavarur për Media
Administrata Tatimore e Kosovës
Administrata Tatimore e Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Administrata Tatimore e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Komuna e Vitisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia e Shoqërisë së Informacionit
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Obiliqit
Komuna e Suharekës
Komuna e Vitisë
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Instituti i Kosovës për Administratë Publike
Komisioni i Pavarur për Media
Ministria e Administratës Publike
Komuna e Mitrovicës
Miinistria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Pejës
Akademia e Kosovës për Siguri Publike
Gjykata Supreme e Kosovës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komuna e Skenderajt
Policia e Kosovës
Komuna e Prishtinës
Këshilli i Sigurisë së Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Kamenicës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Policia e Kosovës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Gjilanit
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Shtimes
Agjencia e Punësimit
Policia e Kosovës
Ministria e Financave
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia Kundër Korrupcionit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Universiteti i Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Drenasit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Ministria e Infrastrukturës
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni