38 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendimi
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Gjakovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Policia e Kosovës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Policia e Kosovës
Komuna e Skenderajt
Komuna e Shtimes
Agjencia e Punësimit
Policia e Kosovës
Ministria e Financave
Komuna e Kamenicës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Universiteti i Mitrovicës
Universiteti i Prishtinës
Ministria e Punëve të Brendëshme
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Infrastrukturës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Agjencia Kundër Korrupcionit
Ministria e Punëve të Brendëshme
Autoriteti i Aviacionit Civil
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Universiteti i Prishtinës
Policia e Kosovës
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Prishtinës
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Shërbimi Sprovues i Kosovës
Komuna e Pejës
Komuna e Vushtrrisë
Komuna e Ferizajt
Komuna e Drenasit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia Pyjore e Kosovës
Komuna e Vushtrrisë
Autoriteti Rregullativ për Komunikime Elektronike dhe Postare
Ministria e Infrastrukturës
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë
Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni