28 - Vendimet Raportet | Template Website

Vendimet e ankesave

Nr. i vendimit
Institucioni
Vendim
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Podujevës
Komuna e Malishevës
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Komuna e Pejës
Autoriteti i Aviacionit Civil
Zyra e Kryeministrit
Agjencia e Statistikave të Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Universiteti Haxhi Zeka në Pejë
Komuna e Gjakovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Ferizajit
Komuna e Obiliqit
Autoriteti i Aviacionit Civil
Ministria e Punëve të Brendëshme
Komuna e Klinës
Komuna e Obiliqit
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Arsimit Shkencës dhe e Teknologjisë
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Ministria e Jashtme dhe Diasporës
Ministria e Financave
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Brendëshme
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës
Komuna e Hanit të Elezit
Komuna e Lipjanit
Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj
Ministria e Punëve të Brendëshme

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni