Sekretariati i këshillit | Template Website

Sekretariati i këshillit

Sekretaria e Këshillit - Në kuadër të Këshillit funksionon Sekretaria, e cila ndihmon Këshillin në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive të Këshillit. Sekretaria udhëhiqet nga Sekretari i Përgjithshëm, i cili i përgjigjet drejtpërdrejt Kryetarit të Këshillit.

Sekretari i përgjithshëm dhe të gjithë nëpunësit e sekretarisë e kanë statusin e nëpunësit civil, dhe trajtohen sipas ligjit për shërbimin civil. Në kuadër të Sekretarisë funksionon njësia për mbështetje profesionale, e cila përbëhet nga stafi profesional, të cilët mbështesin në mënyrë të drejtpërdrejtë punën profesionale të anëtarëve të Këshillit.

 

 

 

 

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Ish Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Zyrtari për trajtimin e rasteve të sinjalizimi: Kaltrina Avdullahi Prenaj, E-maili:Kaltrina.A.Prenaj@rks-gov.net

Kaltrina Prenaj  Tel:  038 200 10813,    ext:10 458


      


 

Na kontaktoni

  Facebook