8 - Vendimet Raportet | Template Website

Raportet e monitorimit

Nr. vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Forcës së Sigurisë
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Shërbimi Korrektues i Kosovës
Agjencia e Akreditimit të Kosovës
Agjencia e Akreditimit të Kosovës
Kuvendi i Kosovës
Kuvendi i Kosovës
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Agjencia e Zhvillimit të Bujqësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministrie e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Komuna e Ferizajt
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Kaçanikut
Komuna e Lipjanit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Shëndetësisë
Organi Shqyrtues i Prokurimit
Komuna e Deçanit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Zyra e Presidentit të Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Drejtësisë
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Shtimes
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë
Ministria e Drejtësisë
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
Komuna e Prishtinës
Ministria e Infrastrukturës
Komuna e Fushë Kosovës
Komuna e Shtimes
Gjykata Themelore në Prishtinë
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Agjencia Kadastrale e Kosovës
Gjykata Themelore në Prishtinë
Komuna e Shtimes

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni