7 - Vendimet Raportet | Template Website

Odluke o žalbama

Br. odluke
Podnosilac
Institucija
Odluke
Rrezarta Basha
Keshilli i Kosoves per trashegimi kultorore
A.nr.431/2018
Policia e Kosovës
Ganimete Gashi
Ministria e Shëndetësisë
Mladen Mihajlovic
Komuna e Leposaviqit
Makfirete Dibrani
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Milana Veljovic
Komuna e Leposaviqit
Mila Milojevic
Komuna e Leposaviqit
Milomir Vasovic
Komuna e Leposaviqit
Radosh Ilic
Komuna e Leposaviqit
Dorovoje Mladenovic
Komuna e Leposaviqit
Skender Sylejmani
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Manushe Mataj
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Muharrem Rama
Policia e Kosovës
Antigona Kaliqani
Komuna e Istogut

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas