Për Ne | Template Website

Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova

Nezavisni Nadzorni Odbor civilne sluzbe Kosova (NNOCSK) je predvidjen najvisim pravnim aktom Republike Kosova, odnosno clanom 101.2 Ustava Republike Kosova, koji odredjuje; " Jedan Nezavisni Nadzorni Odbor za civilnu sluzbu, koji obezbedjuje usaglasenost pravila i principa civilne sluzbe i koji odslikava raznolikost naroda Republike Kosova".

Istorijat i mandat NNOK-a

Nezavisni Nadzorni Odbor Kosova (NNOK) je formiran od SPGS-a, Uredbom br. 2001/36 o Javnoj Sluzbi Kosova, konkretnije u Poglavjju III, clanom 7, na pocetku kao Autonomna Jedinica unutar Ministarstva Javnih Sluzbi (MJS), koja ce direktno izvestavati Ministra MJS-a.

NNOK je poceo prakticno da funkcionise pocetkom 2004 godine.
Shodno Uredbi br. 2001/36 clan 7.2, bilo je predvideno da u roku od 2 godine od formiranja, Status Odbora, treba se razmotriti u cilju njegove transformacije u jedan nezavisni organ, koji ce neposredno izvestavati Skupstini Kosova.

Vlada je odlukom (Odluka br. 110/07, od dana 15.2.2007 god.), na osnovu clana 7.2 Uredbe br. 2001/36 o Javnoj Sluzbi Kosova, formirala radnu grupu, za transformaciju NNOK-a iz Ministarstva Javnih Sluzbi, u jedan nezavisni organ, u okviru Skupstine Kosova.

Uredbom UNMIK-a, br. 2008/12 za izmenu Uredbe br. 2001/36 od 27 februara 2008 godine, Odbor je samostalna jedinica, koja samostalno izvestava Skupstinu Kosova i Skupstina sve izvestaje Odbora podnosi Premijeru.

Skupština Republike Kosova usvojila je i Zakon br.03/L-192 o Nezavisnom Nadzornom Odboru Kosova koji je stupio na snagu 30 avgusta 2010 godine, Takode, shodno ovom zakonu, Odbor je nezavisni organ za Civilnu službu Kosova koji o svom radu izveštava Skupštinu Republike Kosova.

Na osnovu clana 10 Zakona br.03/L-192 o Odboru , odbor ima tri funkcije:

  • Razmatrai donosi odluke o zalbama civilnih sluzbenika protiv odluka organa poslodavca u svim institucijama civilne slube u skladu sa pravilima i nacelima podnetim u Zakonu o Civilnoj sluzbi Republike Kosova;
  • Odlucuje da li su naimenovanja civilnih sluzbenika na rukovodecem nivou uradjena u skladu sa pravilima i nacelima podnetim u Zakonu o civilnoj sluzbi Republike Kosova
  • Nadgleda sprovodjenje pravila i nacela zakonodavstva civilne sluzbe.

UNUTRASNJA ORGANIZACIJA ODBORA

ODBOR cine sedam (7) clanova. Clanovi Odbora se biraju otvorenim i transparentnim konkursom koji se imenuju od Skupstine Kosova. Predsednik Odbora se bira od samih clanova Odbora. Mandat svih clanova Odbora traje 5 godina.

SEKRETARIJAT - U okviru Odbora funkcionise njegov sekretarijat koji pomaze odboru u realizaciji zadataka i odgovornosti odbora. Sekretarijat predvodi izvrsni direktor Sekretarijata koji neposredno odgovara predsedniku Odbora.Direktor i sluzbenici sekretarijata su civilni sluzbenici.

KO SE MOZE ZALITI U NNOK ?

U Odbor se mogu zaliti:

- Civilni sluzbenici Kosova i

- Kandidati za zaposljavanje u Civilnoj sluzbi Kosova

KAKO SE MOZEMO ZALITI U NNOK?

Zalioc treba da iskoristi unutrasnji postupak za podnosenje zalbe u organ poslodavca ( da najpre podnese zalbu komisiji za zalbe organa poslodavca) a nakon toga u Nezavisni Nadzorni Odbor Civilne slube Kosova, izuzev u slucajevima odredjenim zakonom, može se direktno obratiti Odboru.

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas