Për Ne | Template Website

Za Odbor

Nezavisni nadzorni odbor civilne službe Kosova, definisan je najvišim pravnim aktom Republike Kosova, konkretnije članom 101.2 Ustava Republike Kosova, koji propisuje: „Nezavisni nadzorni odbor civilne službe obezbeđuje usaglašenost pravila i principa koji regulišu civilnu  službu i koji odslikava  raznolikost naroda Republike Kosova.

Istorijat i pravni mandat

Uredba UNMIK-a, br.2001/36 o Civilnoj službi Kosova, bila je prvi pravni akt na osnovu kojeg je u poglavlju III, formiran Nezavisni nadzorni odbor Kosova kao nezavisna jedinica u okviru Ministarstva javnih službi, koji je neposredno izveštavao ministru javnih službi. Shodno ovoj Uredbi, članove Odbora imenovao je specijalni predstavnik Generalnog sekretara u konsultaciji sa premijerom Kosova.

Uredbom UNMIK-a br. 2008/12 o izmeni i dopuni Uredbe br.2001/36, Odbor je definisan kao Posebna jedinica koja direktno izveštava Skupštinu Kosova i njegovi članovi imenovani su od Skupština Kosova na osnovu otvorenog i transparentnog postupka.

Skupština Republike Kosova, 15. jula 2010.godine usvojila je Zakon br. 03/L-192 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova, objavljen u Službenom listu br.77/2010 od 16. avgusta 2010.godine, gde je u članu 3. NNOCSK definisan kao nezavisni organ koji izveštava Skupštinu Republike Kosova i koji rešava žalbe zaposlenih i obezbeđuje usaglašenost svih pravila i principa koji regulišu civilnu službu u Republike Kosova.

Dalje, važećim Zakonom br.06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova, Odbor je nezavisna institucija koja obezbeđuje usaglašenost pravila i principa koji regulišu civilnu službu.

Shodno Zakonu br.06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova, definisane su funkcije, ovlašćenja, organizovanje i rad Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova.

Pravni osnov za funkcionisanje Odbora je Ustav Republike Kosova, Zakon br.06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova, Zakon br. 06/L-114 o Javnim službenicima, Zakon br. 06/L-113 o Organizovanju  i Funkcionisanju institucija državne uprave i nezavisnih agencija, Zakon br.05/L-031 o Opštem upravnom postupku, kao i podzakonski akti koji implementiraju ove zakone.

Odbor o svom radu izveštava Skupštinu Republike Kosova, najmanje jednom godišnje i kad god to zahteva Skupština.

Odbor se finansira iz budžeta Republike Kosova. Odbor ima svoju budžetsku liniju, što garantuje njegovu nezavisnost.

Funkcije Odbora  

Za nadzor primene pravila i principa zakonodavstva civilne službe, Odbor ima sledeće osnovne funkcije:

  •  razmatra i odlučuje o žalbama civilnih službenika i kandidata za prijem u civilnu službu, kao i,
  • monitoriše institucije javne uprave koje zapošljavaju civilne službenike, u pogledu primene pravila i principa zakonodavstva civilne službe.

Unutrašnje organizovanje Odbora

Odbor se sastoji od 7 (sedam) članova. Članovi Odbora biraju se putem otvorenog i transparentnog konkursa i imenuje ih Skupština Republike Kosova. Mandat svih članova Odbora traje 7 (sedam) godina.

Predsednik Odbora rukovodi, zastupa i odgovora o radu Odbora, bira se većinom glasova iz redova članova Odbora, sa mandatom u trajanju od 2 (dve) godine, sa mogućnošću reizbora.

Predsednik i članovi Odbora, u vezi sa odlučivanjem u okviru ustavno-zakonskih funkcija Odbora, uživaju imunitet od krivičnog gonjenja, građanskih tužbi ili razrešenja.

Sekretarijat Odbora - U okviru Odbora funkcioniše Sekretarijat koji pomaže Odboru u obavljanju dužnosti i odgovornosti Odbora. Sekretarijatom rukovodi generalni sekretar, koji odgovara neposredno predsedniku Odbora.

Generalni sekretar i svi službenici Sekretarijata imaju status civilnih službenika i tretiraju se u skladu sa Zakonom o civilnoj službi. U okviru Sekretarijata funkcioniše jedinica za stručnu podršku koju čine stručni kadrovi, koji neposredno podržavaju stručni rad članova Odbora.

Ko može uložiti žalbu u NNOCSK?

Odboru mogu podneti žalbu:

  • Civilni službenici Kosova i
  • Kandidati za prijem u Civilnu službu Kosova.

Kako se može uložiti žalba u NNOCSK?

Civilni službenik, odnosno kandidat za prijem u civilnu službu, koji je nezadovoljan odlukom organa za zapošljavanje, ima pravo podnošenja žalbe u Odbor, zbog navodnog kršenja pravila i principa zakonodavstva civilne službe Republike Kosova.

Žalba se može podneti na sledeće načine:

Žalbu podnosi sam podnosilac žalbe, ovlašćeni zastupnik ili zajednički zastupnik (u slučaju  žalbe u grupi).

 

Kontakt

Adresa:
Ndërtesën e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kati III, sheshi “ Nënë Tereza”, pn. Prishtinë.

Sektor za strucnu podrsku

Sekretarijat Otbora​:

 

 

      

 

Kontaktirajte nas

  Facebook