Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë"
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

Sekretariati i Këshillit:

Tel:+381 (0) 38 212 296, ext:10 959 .
      +381 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 

photo