44 - Lajm | Template Website

Novosti

Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, sastao se sa predstavnicima ambasade Velike Britanije na Kosovu

Datum publikacije: 24/12/19

Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, sastao se sa predstavnicima ambasade Velike Britanije na Kosovu, ovlašćeni da nadgledaju procedure zapošljavanja za pozicije višeg rukovodećeg nivoa u civilnoj službi Republike Kosova. 

Predsednik Nezavisnog nadzornog odbora civilne službe Kosova, g. Eshref Shabani, primio je na sastank predstavnike ambsade Velike Britanije na Kosovu, g. Steve WILLIAMS  i  g.Charlie EYRE, ovlašćeni za nadgledanje procedura zapošljavanja za pozicije višeg rukovodećeg nivoa u civilnoj službi Republike Kosova.

Predsednik Shabani, zajedno sa članovima Odbora, nakon što su visoko ocenili posetu predstavnika ambsade Velike Britanije na Kosovu, obavestili su iste o ustavnim i zakonskim funkcijama Odbora za nadzor primene zakonodavstva u civilnoj službi i za dostignuća i izazove Odbora u sprovođenju nadležnosti i ustavnih i zakonskih odgovornosti.

Na ovom sastanku, diskutovano je o nejasnoćama u zakonskim izmenama u novom zakonu Odbora -  Zakonu br.06/L-048 o Nezavisnom nadzornom odboru civilne službe Kosova kao i Pravilniku br.03/2018 o pravilima i procedurama nadgledanja izbora civilnih službenika višeg rukovodećeg nivoa i rukovodećeg nivoa, sa posebnim naglaskom u vezi procedura nadgledanja izbora civilnih službenika višeg rukovodećeg nivoa.

Predstavnici ambsade Velike Britanije na Kosovu, ovlašćeni za nadgledanje procedura zapošljavanja za pozicije višeg rukovodećeg nivoa u civilnoj službi Republike Kosova, dajući punu saradnju Odboru, izrazili su zadovoljstvo zbog učestvovanja Odbora u nadgledanju procedura zapošljavanja višeg rukovodećeg nivoa u civilnoj službi, naglašavajući neophodnost zajedničkog angažovanja svih aktera, radi obezbeđivanja imenovanja službenika višeg rukovodećeg nivoa u skladu sa svim zakonskim procedurama.

Nakon diskusije i informisanja o svim pokrenutim pitanjima, strane su se saglasile da nastave saradnju u okviru zakonskog mandata obeju institucija, u cilju što boljeg nadzora/monitorisanja procedura izbora civilnih službenika rukovodećeg nivoa u civilnoj službi Republike Kosova.

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas