PER KËSHILLIN

  • Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës (Këshilli) është i paraparë në aktin më të lartë Juridik të Republikës së Kosovës, konkretisht me nenin 101.2 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, i cili përcakton; " Një Këshill i Pavarur Mbikëqyrës për shërbimin civil, siguron respektimin e... Lexo mė shumė

Më të rejat

  • Banner Konkurs Konkurs Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L–149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2011 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Sekretariati i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil, shpallë këtë: Lexo mė shumė
  • Banner Kumunikatë për media Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës, në mbështetje të OSBE-së, me datën 06.11.2014 ka mbajtur një tryezë më temën “Masa disiplinore dhe Menaxhimi i kontesteve të punës si dhe roli i organeve për zgjidhjen e kontesteve të... Lexo mė shumė
  • Banner Njoftim për Vizitën e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës në Turqi Lexo mė shumė
Lexo të gjitha
Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 040, ext:10 949 .

 Emaili:Donika.Sanaja@rks-gov.net
         Asistente ekzekutive e Kryetares