10 - Anetar | Template Website

Hajzer Salihu

Anëtar i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës.

Është i lindur me datën 26.11.1976, ne fsh. Baks, Komuna Skenderaj. Shkollën fillore dhe te mesme i kreu ne vendlindje, studimet në Fakultetin Juridik - Universitetin e Prishtinës, studimet Master për Diplomaci ne Universitetin e Evropës Juglindore.Është i martuar dhe baba i 3 fëmijëve.
 

PËRVOJA E PUNËS

2002 - 2003:  Oda e Avokatëve të Kosovës (OAK) – avokat/praktikant;

Shtator 2003 - Dhjetor 2003: Zyrtar Ndërlidhës për Institucionet e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë, Divizioni i Trashëgimisë     Kulturore ne MKRS;

Dhjetor 2003 - Maj 2007: Zyrtar i Lartë Ligjor, Zyra për Shërbime dhe Ndihmë Juridike ne ZKM;

Maj 2007 - Prill 2010: Drejtor i Sekretarisë së Komisionit për Emërime të Larta Publike - KELP ne ZKM;

Prill 2010 - Gusht 2011: Ud. Sekretar i Përgjithshëm ne MPB;

Gusht 2011 - Dhjetor 2013: Drejtor i Departamentit për Hartimin, Zbatimin dhe Monitorimin e Politikave ne MPB.
 

TRAJNIME TË AVANCUARA

Universitetin Amerikan në Bullgari: Trajnim bazë mbi parimet e mediave;

GTZ-AER - Moduli 1,2,3 dhe 4: Trajnim për hartim te legjislacionit; te kuptuarit bazëmbi parimet e taksave; kuptimi bazik i politikave te BE-së; përafrimi dhe krahasimi ligjor;

CDRC: Trajnim për Konventat Evropiane për te Drejtat e Njeriut;

SOFRECO: Trajnim për fuqizimin e kapaciteteve Institucionale për participim ne procesin e stabilizim-asoocimit;

B & S Europe: Trajnim për ligjin e BE-së dhe përshtatja e tij me legjislacionin kombëtar; trajnim ligjor mbi parimet e Acquis Communautaire;

Qendra Informative Financiare (QIF): Trajnim për parandalimin e shpëlarjes se parave dhe krimeve te ngjashme;

Instituti për Ndërmarrësi dhe Biznese te Vogla – IESB: trajnim për metodologjinë e hulumtimit dhe projektimit;

Leadership International Ltd.: trajnim për menaxhim te situatave;

United States Department of Justice – ICITAP: trajnim për menaxhimin ekzekutiv;

United States Department of Justice – MDA: trajnim për planifikim strategjik.

 z. Salihu nga data 13 Dhjetor 2013 është emëruar nga Kuvendi i Republikës se Kosovës, ne pozitën Anëtarë i Këshillit te Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil te Kosovës.

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:
Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
       +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Na kontaktoni