Përbërja e Sekretariatitët të KPMK


Në kuadër të Këshillit funksionon Sekretariati i tij i cili ndihmon Këshillin në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive te Këshillit. Sekretariati udhëhiqet nga drejtori ekzekutiv i sekretariatit i cili i përgjigjet drejtpërdrejt kryetarit të Këshillit. Drejtori dhe nënpunësit e Sekretariatit janë nënpunës civil.

  • Miran Zeneli -Drejtor Ekzekutiv i SKPMSHCK-së