36 - Vendimet Raportet | Template Website

Raportet e vëzhgimit

Nr. vendimit
Institucioni
Vendimi
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Inovacionit dhe ndërmarrësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komuna e Drenasit
Universiteti i Prizrenit
Administrata Tatimore e Kosovës
Komisioni i Pavarur për Media
Universiteti i Prizrenit
Universiteti i Prizrenit
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Universiteti i Prizrenit
Komuna e Drenasit
Komuna e Istogut
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kuvendi i Republikës së Kosovës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë
Komuna e Mamushës
Agjencia e Menaxhimit Emerxhent
Komuna e Drenasit
Komuna e Vushtrrisë
Universitetit i Prizrenit
Ministria e Kulturës rinisë dhe Sportit
Komuna e Mitrovicës
Ministria e Drejtësisë
Komuna e Mitrovicës
Komuna e Istogut
Komuna e Drenasit
Ministria e Forcës së Sigurisë
Ministria e Forcës së Sigurisë
Komuna e Kaçanikut
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Universiteti i Pejës
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Universiteti i Pejës
Komuna e Kaçanikut
Agjencia e Punësimit
Agjencia e Punësimit
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit
Agjencia Shtetrore e Arkivave të Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Agjencia e Punësimit
Ministria për Komunitete dhe Kthim
Gjykata Themelore në Ferizaj
Komuna e Vitisë
Ministria e Arsimit, Shkenës dhe Teknologjisë
Gjykata e Apelit në Prishtinë
Ministria e Financave
Ministria e Financave
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Autoriteti Kosovar i Kongurrencës
Ministria e Punëve të Brendshme
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Agjencia e Punësimi
Agjencia e Punësimit
Agjencia e Punësimit
Komuna e Prishtinës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave
Ministria e Financave
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal
Autoriteti Kosovar i Kongurrencës
Ministria e Punëve të Brendshme
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Agjencia e Punësimit
Agjencia e Punësimit
Komuna e Prishtinës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave
Agjencia e Punësimit
Agjencia e Punësimit
Komuna e Prishtinës
Zyra e Kryeministrit
Ministria e Financave
Autoriteti Kosovar I Kongurrencës
Ministria e Infrastrukturës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Drenasit
Ministria e Financave
Komuna e Vushtrrisë
Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë
Inspektorati Policor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministria e Infrastrukturës
Agjencia e Stattistikave të Kosovës
Komisioni i Pavarur për Media
Administrata Tatimore e Kosovës
Agjencia e Punësimit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Pejës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Ferizajt
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Komuna e Deçanit
Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Autoriteti Kosovar i Kongurrencës
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Komuna e Prizrenit
Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë
Policia e Kosovës
Komuna e Prizrenit

Kontakti

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariati i Këshillit:

Kontakti për informata të ankesave:

Tel: +383 (0) 38 212 296, ext:10 959
      

Emaili:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

 tel: +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Na kontaktoni