25 - Vendimet Raportet | Template Website

Odluke o žalbama

Br. odluke
Institucija
Odluke
Keshilli i Kosoves per trashegimi kultorore
Policia e Kosovës
Ministria e Shëndetësisë
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Komuna e Leposaviqit
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë
Agjencia Kosovare e Privatizimit
Policia e Kosovës
Komuna e Istogut

Kontakt

Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" 
p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë 

Sekretariat saveta​:
Tel: +38(0) 38 212 296, ext:10 959.
      +383 (0) 38 212 331, ext:10 958

Email:
Donika.Sanaja@rks-gov.net
Asistente ekzekutive e Kryetarit

Kontaktirajte nas