Kontakti
Adresa:
Ndërtesa e Gërmisë, Rruga:"Nënë Terezë" p.n, 10 000 Prishtinë, Kosovë

 

 Sekretariati i Këshillit:
Tel:+381 (0) 38 212 040, ext:10 949 .

 Emaili:Donika.Sanaja@rks-gov.net
          Asistente ekzekutive e Kryetarit